600 301 438 Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

Budowa oczka wodnego – kolejne etapy

Construction of a water garden – stages

Jak wyliczyć powierzchnię oczka?
How to calculate the surface?

Obmiar powierzchni należy wykonać z uwzględnieniem głębokości. Pomiar najlepiej wykonać przy użyciu sznurka, węża ogrodowego, lub miękkiej linki . Prosimy pamiętać o doliczeniu po minimum 0,5 metra z każdej strony – na wykonanie tzw. zamka (czyli zamocowania folii na nabrzeżu).

Calculations should be done allowing for depth. It is best to use a line, a string, a hose or a line. Please remember to add 0,5 for each side, for making fastening on banks.

Sposób mocowania i rozłożenia folii pokazany na przekroju oczka  (rys.1)

Picture 1. presents way of fixing and distributing of foil.

Jak obliczyć koszt folii ?

How to calculate foil cost?

Aby obliczyć koszt folii do oczka należy pomnożyć długość razy szerokość, a następnie wynik pomnożyć przez cenę za 1 m² tj. 11 zł (cena obejmuje 1 m2 folii wraz ze zgrzewaniem). W przypadku wielkości innej niż standardowa cena za 1 m2 wynosi : 12 zł (prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 22 427-57-01 w sprawie potwierdzenia standardu)

Przykład:
Nasza folia na oczko wodne ma szerokość 5 m zaś długość 7 m.
Mnożymy te dwie wielkości:
5 x 7 = 35 m 2
Otrzymany wynik 35 daje nam całkowitą powierzchnię folii.
Teraz mnożymy całkowitą powierzchnię folii 35 m2 razy cena jednostkową 1m² foli tj. 11 zł.

35 m2 x 11 zł = 385 zł
385 zł – jest to końcowa cena folii za przykładowe folię do oczka wodnego

Example:
Foil for our pond is 5 m wide and 7 m long.
We multiply these 2 values:
5 x 7 = 35 m 2
The total surface is 35 square meters.
Now, we multiply the surface by unit price, i.e. 11 PLN.

35 m2 x 11 PLN = 385 PLN
385 PLN is the final cost of foil for a garden pond.
In order to calculate the cost of foil, you should multiply length by width and the result should be multiplied by the price per 1 square meter, i.e. 11 PLN (1 m2 of foil and welding). In case of sizes other than standard, 1 m2 costs: 12 PLN (to confirm the standard please contact by email or phone _48 22 427-57-01)

Sposób wykonania oczka wodnego

Way of constructing a garden pond

Sposób wykonania oczka : – w przypadku tzw. podłoża niestabilnego, lub zagrożonego przerastaniem korzeni ewentualnie występujących żwirów etc ,a także występowania takich zjawisk przyrody jak kretowiska , lub nornice

– należy wykonać zagęszczenie gruntu, zastosować geowłókninę

szczegółową pomoc uzyskacie Państwo pod nr telef: 22 427-57-01 , 600-301-429

Way of constructing a garden pond – in case of instable ground or ground where roots can appear or gravel is present, and where molehills or voles can occur:

– ground should be condensed and geo unwoven cloth must be used

If you want to receive detailed help, please call: 22 427-57-01 , 600-301-429

(Rysunek 1 – przekrój oczka wodnego)

Galeria 1
(wersja z geowłókniną na nabrzeżach)

Galery 1
(version with geo unwoven cloth on banks)

Galeria 2
(wersja z geowłókniną pod folią)

Gallery 2
(version with geo unwoven cloth under foil)

Close Menu